Algemene voorwaarden Kinumai

Onderhavig algemene voorwaarden (hierna aangeduid als de “Voorwaarden”) zijn uitgegeven door;

Kinumai, een vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht, met zetel te 1000 Brussel, Vaartstraat, 32 bus 6 en met Ondernemingsnummer 0757.479.631 (RPR Brussel), hierna aangeduid als de “Verkoper”.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle koop-verkoopovereenkomsten die Verkoper sluit in het kader van de uitvoering van de activiteiten die verband houden met het doel waarvoor ze is opgericht (zoals, doch niet noodzakelijk beperkt tot, de verkoop en installatie van materiaal ter bevordering van de toegankelijkheid van handelszaken voor mindervaliden).

1.2 De Voorwaarden zijn van toepassing op, en worden geacht te zijn aanvaard door de personen of rechtspersonen waarmee de Verkoper een koop-verkoopovereenkomst sluit (deze personen of rechtspersonen hierna aangeduid als de “Koper(s)”), en dit vanaf het ogenblik en het loutere feit van het plaatsen van de bestelling van het betrokken materiaal of product op de website van de Verkoper.

1.2.  Behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van Verkoper, wordt elke verkoop door Verkoper uitsluitend beheerst door de hierna vermelde Voorwaarden, ongeacht enige andersluidende bepaling in enige documenten van de Koper.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen op de website van Verkoper zijn vrijblijvend.

2.2. Als Koper aan  Verkoper gegevens  verstrekt, mag Verkoper uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan.

Artikel 3: Levertijd

3.1. De opgegeven leveringstermijnen op de website van de Verkoper zijn slechts indicatief.

3.2. De leveringstermijn gaat in vanaf de bevestiging van ontvangst en aanvaarding van de bestelling door Verkoper.

3.3. De leveringsvoorwaarden worden door Verkoper en de Koper overeengekomen bij de bestelling. De Koper moet de bestelde aankoop in ontvangst nemen op de datum en het tijdstip waarop het voor Verkoper mogelijk is de levering te realiseren, evenwel na overleg met de Koper.

3.4. Een vertraging in de levering, op voorwaarde dat deze niet meer dan twee maanden bedraagt behoudens Overmacht,  geeft de Koper geen aanleiding om ofwel de levering van een bestelling te weigeren, ofwel een bestelling te annuleren, ofwel het contract op te zeggen of een schadevergoeding of eender welke andere vorm van schadeloosstelling te eisen. Vertragingen in de installatie kunnen niet worden ingeroepen door de Koper voor een uitstel van betaling van de aankoopfactuur.

Artikel 4: Risico-overgang

4.1. Het eigendomsrisico van de betrokken goederen (met inbegrip van het risico van tenietgaan ervan)gaat over op het moment dat de Verkoper de ontvangst van de bestelling bevestigt aan de  Verkoper, onverminderd het feit dat de levering en installatie desgevallend op een later tijdstip wordt gerealiseerd.

Artikel 5: Overmacht

5.1. Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de niet-uitvoering of de vertraging in de uitvoering van één van haar verplichtingen het gevolg is van een geval van Overmacht (zoals hierna gedefinieerd). In geval van Overmacht heeft Verkoper automatisch het recht om de lopende bestellingen of leveringen op te schorten, of om de uitvoering ervan te vertragen, zonder dat enige schadevergoeding of andere vergoeding is verschuldigd.

5.2. Onder Overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan: oorlog, oproer, binnenlandse onrust, epidemie, terreurdaden, aardbevingen, brand, explosies, stormen, overstromingen of andere natuurrampen, storingen van het transport, bevoorradingsmoeilijkheden, tekorten aan grondstoffen, stakingen of andere protestacties, verbeurdverklaring of andere acties van overheidswege of, meer in het algemeen, elke andere toevallige gebeurtenis buiten de controle van de Verkoper die de tijdige en/of correcte uitvoering van de verplichtingen van Verkoper geheel of gedeeltelijk verhindert of vertraagt.

5.3. Wanneer de Overmachtssituatie langer dan 15 dagen duurt, behoudt Verkoper zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1. Verkoper is niet aansprakelijk voor de gebeurlijke gebreken aan de goederen waar ze niet de producent van is, noch voor de gebeurlijke schade aan Koper of enige derden als gevolg van gebreken aan de goederen.

6.2. De aanwezigheid van een sticker van Verkoper op de betrokken goederen houdt geen aansprakelijkheid voor Verkoper in. Het is dan ook louter te beschouwen als een bewustwording en een kenmerk van een handelszaak die investeert in de toegankelijkheid voor personen met mobiele ondersteuning.  

6.3. Koper is op eigen kosten verantwoordelijk voor het zorgvuldig gebruik (door hem of enige derden die er gebruik van maken), alsook voor het zorgvuldige onderhoud en herstelling opdat de goederen blijvend beschikbaar zijn voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn. Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade (opzettelijk veroorzaakt of anderszins) aan, of enige slijtage van, het aan de Koper geleverd materiaal.

6.4. Verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht noch voor opzettelijke of onopzettelijke schade of lichamelijk letsels als gevolg van het gebruik van de betrokken goederen door Koper of enige. Koper neemt hiervoor desgevallend een BA exploitatiepolis op.

Artikel 7: Betaling

7.1. Betaling wordt gedaan op een door Verkoper aan te wijzen rekening.

7.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling online plaats of binnen dertig dagen na bestelling.

7.3. Elke factuur die niet op de vervaldag is betaald, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met: verwijlintresten aan de intrestvoet toepasselijk ingevolge de Wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) met een minimum van 8% op jaarbasis en dit tot de volledige betaling van het verschuldigde bedrag; en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande bedrag.

7.4. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is Koper aan Verkoper alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten verschuldigd.

7.5. Het niet betalen van een verschuldigd bedrag op de vervaldag kan leiden tot het geheel of gedeeltelijke terugnemen van de oprijplaat en de Koper verbindt zich ertoe de oprijplaat op eerste verzoek terug te sturen, waarbij alle kosten en risico’s voor rekening van de Koper zijn.

Artikel 8: Ontbinding van het contract

8.1 Onverminderd enig ander contractueel of wettelijk recht van Verkoper, heeft Verkoper het recht om het contract waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden na het versturen van een aangetekend schrijven dat zonder gevolg is gebleven gedurende een periode van 5 werkdagen: (a) in het geval van vereffening of faillissement van de Koper;

(b) in het geval van wanbetaling door de Koper;

(c) aantasting van de reputatie, het imago en/of goede naam van Verkoper door de Koper.

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1. Het Belgisch recht is van toepassing.

9.2. Voor alle geschillen die kunnen ontstaan over de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de niet-uitvoering, de onderbreking of de beëindiging van deze algemene voorwaarden, zijn de Rechtbanken van Brussel bevoegd.

Artikel 10: Specifieke voorwaarden eigen aan de verkoop van oprijplaten

10.1. Verkoper neemt de installatie van de oprijplaten voor zijn rekening.

10.2. Koper neemt alle maatregelen en voorzieningen opdat Verkoper de installatie kan uitvoeren.

10.3. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer de oprijplaat gebruiksklaar wordt bevonden door Koper en Verkoper.

10.5. Koper verkrijgt door de aankoop toegang tot  de initiatieven die de Verkoper nog bijkomend mocht organiseren van tijd tot tijd ter bevordering van de toegankelijkheid van handelszaken voor mindervaliden, zonder dat Koper hier zelf enige rechten aan kan ontlenen.