Privacyverklaring

Verantwoordelijke voor de behandeling van de persoonsgegevens:

Kinumai vzw
Vaartstraat 32
1000 Brussel

E-mail: info@kinumai.be

Naleving van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer:

Kinumai vzw (hierna “Kinumai”) kan haar bedrijfsvoering niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Kinumai meent echter dat het belangrijk is dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy, zoals vermeld in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens Algemeen

Door gebruik te maken van de website www.kinumai.be (hierna: “de Website”) en telkens u persoonsgegevens meedeelt aan Kinumai, gaat u akkoord met deze Privacyverklaring en met het verzamelen en gebruiken van uw gegevens door Kinumai. Eventuele wijzigingen in deze Privacyverklaring worden op de Website gepubliceerd.

Voor welke doeleinden gebruikt Kinumai uw gegevens?

Kinumai respecteert de privacy van alle gebruikers van de Website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Kinumai gebruikt de gegevens die u meedeelt uitsluitend met uw toestemming en voor de doelstellingen waarvoor u ze aan Kinumai hebt verstrekt, in overeenstemming met de professionele doeleinden van Kinumai.

Kinumai maakt een onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme of geanonimiseerde gegevens. Persoonsgegevens zijn die gegevens waarmee uw identiteit kan worden achterhaald, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, leeftijd, enzovoorts. Anonieme of geanonimiseerde gegevens zijn gegevens die niet (meer) kunnen worden herleid tot uw identiteit.

Kinumai verkoopt uw gegevens niet

Kinumai zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stellen, behoudens aan personen en/of entiteiten die betrokken zijn bij het verwerken en uitvoeren van de door Kinumai geleverde diensten of producten. De werknemers en aangestelden van Kinumai en de door Kinumai ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De Website gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen Kinumai in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van de door Kinumai geleverde diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de bezoekers van de Website. Cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het surfen geen cookies ontvangt of u kan de cookies verwijderen via uw browser. Indien u cookies weigert of verwijdert is het mogelijk dat bepaalde functies van de Website niet meer bruikbaar zijn of de werking van bepaalde functies wordt verstoord of vertraagd

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van deze persoonsgegevens zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Mits bewijs van uw identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Kinumai vzw, Vaartstraat 32, 1000 Brussel, kosteloos de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kan u ook vragen de gegevens, kosteloos en op eenvoudig verzoek, te corrigeren of te verwijderen. Aangezien de gegevens door u zelf worden meegedeeld draagt Kinumai geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan.